Ảnh hưởng của vận hành dịch vụ công nghệ thông tin và hạ tầng quản lý tri thức đến ý định chia sẻ tri thức của nhân viên trong ngành công nghệ thông tin

  • Quốc Trung Phạm
  • Hùng Phạm
Từ khóa: Chia sẻtri thức; Vận hành dịch vụCNTT; Hạtầng quản lý tri thức, CNTT

Tóm tắt

Ngày nay, tri thức được coi là một nguồn lực quan trọng cho lợi thế cạnh tranh của các tổ chức. Đặc biệt, với Ngành Công nghệ thông tin (CNTT), một ngành thâm dụng tri thức, thì thúc đẩy chia sẻ tri thức giữa các nhân viên càng trở nên quan trọng. Nghiên cứu này dựa trên mô hình TPB và nghiên cứu của So C.F. (2006) nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chia sẻ tri thức trong ngành CNTT ở Việt Nam. Bằng việc khảo sát và thu thập 265 mẫu từ các nhân viên đang làm việc trong các doanh nghiệp CNTT ở Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), kết quả phân tích dữ liệu cho thấy yếu tố về Quản lý vận hành dịch vụ CNTT và Hạ tầng công nghệ có ảnh hưởng gián tiếp đến ý định chia sẻ tri thức thông qua Thái độ, Chuẩn chủ quan và Nhận thức kiểm soát hành vi. Từ kết quả này, nghiên cứu đã đề xuất một số kiến nghị để thúc đẩy ý định chia sẻ tri thức của nhân viên trong ngành CNTT ở Việt Nam, đó là: Nâng cấp cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin; Đẩy mạnh việc quản lý vận hành, kiểm soát hiệu quả các dịch vụ CNTT, tạo sự thân thiện, dễ sử dụng; Tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp sự sẵn sàng và thuận tiện để khuyến khích nhân viên chia sẻ tri thức.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-11
Chuyên mục
Bài viết