Ảnh hưởng của thu nhập phi truyền thống đến khả năng sinh lời và rủi ro của ngân hàng thương mại Việt Nam

  • Văn Dũng Hà
  • Đặng Hồng Anh Nguyễn
Từ khóa: Thu nhập phi truyền thống; ngân hàng thương mại (NHTM); rủi ro; khảnăng sinh lời của ngânhàng

Tóm tắt

Nghiên cứu này tiến hành xem xét tác động của thu nhập phi truyền thống đến khả năng sinh lời và rủi ro của các NHTM tại Việt Nam trong giai đoạn 2005-2014. Từ đó, bài viết cung cấp bằng chứng thực nghiệm cho các nhà quản lý doanh nghiệp có những cơ sở để ra các quyết định chính xác trong quản trị hoạt động, rủi ro của ngân hàng. Ngoài ra, nghiên cứu này còn xem xét tác động của các yếu tố khác đến khả năng sinh lời và rủi ro của NHTM tại Việt Nam. Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp ước lượng Pooled OLS, FEM, REM và PCSE cho dữ liệu bảng từ năm 2005 đến năm 2014. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, thu nhập phi truyền thống có tác dụng làm tăng khả năng sinh lời nhưng đồng thời cũng làm tăng rủi ro của ngân hàng. Ngoài ra các yếu tố khác ảnh hưởng đến khả năng sinh lời và rủi ro của ngân hàng bao gồm quy mô ngân hàng, tỷ lệ thu nhập lãi cận biên, dư nợ cho vay trên tổng tài sản, vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập và tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 2005-2014.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-11
Chuyên mục
Bài viết