Nghiên cứu quyết định chọn loại hình doanh nghiệp để đầu tư: trường hợp tại tỉnh Bình Định

  • Minh Hà Nguyễn
  • Xuân Khánh Mai
Từ khóa: Chủsởhữu; Loại hình doanh nghiệp; Đăng ký kinh doanh; Đầu tư; Tỉnh Bình Định

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn loại hình doanh nghiệp (DN) của nhà đầu tư để đầu tư tại Tỉnh Bình Định và từ đó đưa ra một số kiến nghị giải pháp nhằm khuyến khích và tư vấn các nhà đầu tư lựa chọn loại hình DN phù hợp để phát triển kinh doanh. Nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy Binary Logistic với dữ liệu là 893 DN mới thành lập trong 2 năm 2013-2014. Nghiên cứu cho thấy các yếu tố có tác động đến quyết định lựa chọn loại hình DN 2 chủ sở hữu trở lên để đầu tư tại Bình Định gồm: Vốn đăng ký ban đầu của DN, quy mô lao động của DN, ngành Công nghiệp – Xây dựng, thời điểm bắt đầu đăng ký kinh doanh và hoạt động đầu tư tại Tỉnh, giới tính của người đại diện, độ tuổi của người đại diện, dân tộc của người đại diện. Các yếu tố tác động quyết định lựa chọn loại hình DN 1 chủ sở hữu gồm: Tham gia góp vốn của người đại diện, số lượng ngành dự định kinh doanh.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-11
Chuyên mục
Bài viết