Tác động của các nhân tố thuộc phong cách lãnh đạo đến kết quả thực hiện công việc của cán bộ công chức các cơ quan chuyên môn tại tỉnh Sóc Trăng

  • Minh Trí Cao
  • Thị Út Cao
Từ khóa: kết quả thực hiện công việc;phong cách lãnh đạo;quản lý bằng ngoại lệ -chủ động;sự hấp dẫn của nhà lãnh đạo

Tóm tắt

Mục tiêu chính của nghiên cứu này nhằm xác định và đo lường mức độ tác động của các nhân tố thuộc phong cách lãnh đạo đến kết quả thực hiện công việc của cán bộ công chức các cơ quan chuyên môn tại tỉnh Sóc Trăng, từ đó giúp cho các cấp lãnh đạo đưa ra điều chỉnh phù hợp, góp phần cải thiện kết quả thực hiện công việc. Nghiên cứu được thực hiện qua hai giai đoạn: nghiên cứu định tính (thảo luận nhóm) và nghiên cứu định lượng (khảo sát 229 cán bộ công chức đang làm việc tại các cơ quan chuyên môn tại Sóc Trăng). Dữ liệu thu thập được tiến hành phân tích Cronbach’s Alpha, EFA và phân tích hồi quy tuyến tính. Thang đo phong cách lãnh đạo được điều chỉnh từ thang đo MLQ - 5X của Bass và Avolio (2004); trong khi thang đo kết quả thực hiện công việc của cán bộ công chức được điều chỉnh từ thang đo của Koopmans và cộng sự (2013). Kết quả phân tích hồi qui cho thấy có 6 nhân tố tác động đến kết quả thực hiện công việc của cán bộ công chức theo thứ tự tác động giảm dần là: (1) quản lý bằng ngoại lệ - chủ động, (2) sự hấp dẫn của nhà lãnh đạo, (3) sự kích thích trí tuệ, (4) sự truyền cảm hứng. (5) sự quan tâm, (6) thưởng theo thành tích.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-11
Chuyên mục
Bài viết