Mối quan hệ giữa tính thanh khoản cổ phiếu, quản trị công ty và giá trị doanh nghiệp: bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam

  • Ngọc Thuyết Nguyễn
  • Thị Thanh Túy Nguyễn
Từ khóa: Giá trịdoanh nghiệp; Quản trịcông ty; thanh khoản; ư lưng gần n ư ng li n an (SUR)

Tóm tắt

Kết quả nghiên cứu mối quan hệ giữa tính thanh khoản của cổ phiếu, quản trị công ty và giá trị doanh nghiệp dựa trên nguồn dữ liệu của 635 công ty phi tài chính niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trong giai đoạn 2007 – 2015 cho thấy tồn tại mối quan hệ tích cực giữa tính thanh khoản cổ phiếu với quản trị công ty. Kết quả cũng cho thấy một tác động tích cực từ quản trị công ty đến giá trị doanh nghiệp cụ thể cứ mỗi sự gia tăng 1% trong tính thanh khoản của cổ phiếu sẽ làm gia tăng 28.4% hiệu quả quản trị công ty và đến lượt mình, mức độ tăng lên 1% của quản trị công ty là gia tăng 0.001% giá trị doanh nghiệp. Xét về mức độ tác động, thì quy mô tổng tài sản có tác động mạnh nhất đến hiệu quả quản trị của các doanh nghiệp niêm yết trên HSX và HNX cũng như ở tất cả các ngành. Tuy nhiên, có sự khác nhau về mứ độ tác động của hiệu quả quản trị lên giá trị doanh nghiệp ở 2 sàn cũng như ở các ngành trong nghiên cứu.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-11
Chuyên mục
Bài viết