Những nhân tố xác định sự hữu hiệu của doanh nghiệp trong môi trường ứng dụng ERP tại Việt Nam

  • Quốc Thông Vũ
Từ khóa: sựhữu hiệu của tổchức; giá trịcủa HTTT; ứng dụng ERP

Tóm tắt

Nhận định đầy đủ giá trị của hệ thống thông tin (HTTT) là một thách thức đồng thời là nhu cầu của nhà quản lý doanh nghiệp. Giá trị đó thể hiện qua sự hữu hiệu của doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ kỹ thuật. Đo lường được sự hữu hiệu của tổ chức trong môi trường HTTT cụ thể là một trong những chủ đề nghiên cứu được quan tâm. Bài báo này khám phá những nhân tố xác định sự hữu hiệu của tổ chức kinh doanh trong môi trường ứng dụng hệ thống (H/T) ERP. Nghiên cứu khảo sát 316 doanh nghiệp kinh doanh tại Việt Nam có ứng dụng H/T ERP. Các phép phân tích tương quan, thống kê mô tả và phân tích EFA được sử dụng để kiểm định và giải thích mô hình nghiên cứu đặt ra trên nền lý thuyết BSC. Kết quả là có ba nhóm nhân tố bậc 2 xác định sự hữu hiệu của tổ chức trong môi trường ứng dụng H/T ERP bao gồm sự phát triển bền vững, năng lực của tổ chức và sự sẵn sàng trong kinh doanh. Mỗi nhóm nhân tố bậc 2 được xác định bởi các nhân tố bậc 1 và các biến quan sát liên quan. Ý nghĩa của nghiên cứu này phần nào đáp ứng được nhu cầu đo lường sự hữu hiệu của tổ chức từ các nhà quản lý doanh nghiệp trong môi trường ứng dụng H/T ERP.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-11
Chuyên mục
Bài viết