Các yếu tố tính cách ảnh hưởng đến năng lực sáng tạo của nhân viên tại các doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh

  • Thị Đức Nguyên Nguyễn
  • Phước Luông Lê
Từ khóa: Đặc điểm tính cách; Năng lực sáng tạo; Động lực sáng tạo; Doanh nghiệp Việt Nam; Thành phốHồ Chí Minh

Tóm tắt

Nghiên cứu này tập trung nhận dạng và đo lường các yếu tố tính cách quan trọng có tác động đến năng lực tạo ra và thực hiện ý tưởng sáng tạo và năng lực tạo động lực sáng tạo của nhân viên tại các doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu này được thực hiện thông qua nghiên cứu định lượng có sự hỗ trợ của kỹ thuật định tính. Mô hình nghiên cứu được xây dựng trên cơ sở học thuyết đặc điểm tính cách, thuyết định hướng kiểm soát và lý thuyết về năng lực sáng tạo cá nhân. Kết quả cho thấy: (a) các đặc tính thuộc ba nhân tố Tận tâm, Cầu thị hướng ngoại và Định hướng kiểm soát nội lực đều có tác động dương lên năng lực tạo ra và thực hiện ý tưởng sáng tạo và năng lực tạo động lực sáng tạo; và (b) các đặc tính thuộc khái niệm Đồng thuận và Kiểm soát ngoại lực không có mối quan hệ với năng lực tạo ra và thực hiện ý tưởng sáng tạo và năng lực tạo động lực sáng tạo. Kết quả nghiên cứu này cung cấp nguồn tham khảo cho các doanh nghiệp tại Việt Nam trong việc thiết lập chính sách tuyển dụng và phát triển nguồn lực với các tố chất phù hợp cho sự sáng tạo cá nhân và phù hợp với định hướng phát triển bền vững của tổ chức trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-11
Chuyên mục
Bài viết