Ảnh hưởng tín hiệu gian lận và lãi cơ bản trên cổ phiếu đến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  • Vĩnh Khương Nguyễn
  • Anh Thư Phùng
Từ khóa: tín hiệu gian lận lãi c bản trên c phiếu tính xác thực về giá trị thu nhập.

Tóm tắt

Tính xác thực về giá trị thu nhập trên báo cáo tài chính đã nhận được sự chú ý rất lớn từ cả nhà đầu tư và nhà quản lý. Do có sự tồn tại của các khoản thu nhập bị thao túng bởi những người tham gia thị trường dẫn đến thị trường chứng khoán đi chệch khỏi các giá trị chính xác lúc đầu của chúng, dẫn đến gây hiểu nhầm cho bức tranh của thị trường. Nghiên cứu được thực hiện nhằm cung cấp bằng chứng về mối quan hệ giữa tín hiệu gian lận, lãi cơ bản trên cổ phiếu đến giá cổ phiếu các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK VN) . Dựa vào dữ liệu của 100 công ty niêm yết trước năm 2009, có công bố báo cáo tài chính trong giai đoạn 2012-201 , bằng phương pháp định lượng phù hợp với dữ liệu bảng, tác giả đã đưa đến kết luận rằng: lãi cơ bản trên cổ phiếu, tín hiệu gian lận có tác động đến giá cổ phiếu.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-11
Chuyên mục
Bài viết