Các yếu tố tác động đến sự thành công của 6 Sigma: một nghiên cứu tại tỉnh Bình Dương

  • Tiến Thức Nguyễn
Từ khóa: 6 Sigma; chất lượngsản phẩm; loại bỏ lãng phí; nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tóm tắt

Trong giai đoạn hội nhập hiện nay, chất lượng sản phẩm là một trong các yếu tố then chốt dẫn đến sự thành công của doanh nghiệp, của nền kinh tế Việt Nam. 6 Sigma là một phương pháp cải tiến chất lượng sản phẩm, loại bỏ lãng phí với sự hoàn hảo gần như tuyệt đối. Với mục đích góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương, nghiên cứu này xác định các yếu tố tác động cũng như mức độ tác động của các yếu tố này đến sự thành công của việc áp dụng 6 Sigma trong doanh nghiệp và thông qua đó đề xuất các giải pháp then chốt cho việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua chất lượng sản phẩm. Nghiên cứu sử dụng cả phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng bao gồm nghiên cứu định lượng sơ bộ và nghiên cứu định lượng chính thức. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 4 nhân tố tác động đến sự thành công của việc áp dụng 6 Sigma trong doanh nghiệp.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-11
Chuyên mục
Bài viết