Quay trở lại chi tiết bài viết Ảnh hưởng của đặc điểm tổng giám đốc điều hành đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp Tải xuống tải PDF