Lan tỏa suất sinh lợi từ thị trường chứng khoán Mỹ sang thị trường chứng khoán Việt Nam: Phân tích trong miền tần số

  • Minh Kiều Nguyễn
  • Đình Nghi Lê
Từ khóa: lan tỏa suất sinh lợi; miền tần số.

Tóm tắt

Dùng kỹ thuật phân tích dữ liệu trong miền tần số, bài báo phân tích tác động lan tỏa suất sinh lợi (SSL) từ thị trường chứng khoán (TTCK) Mỹ sang thị trường chứng khoán Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu theo ngày của S&P 500 và VN-Index đại diện cho TTCK Mỹ và Việt Nam trong giai đoạn 01/01/2012 đến 31/12/2015. Phân tích nhân quả Granger được sử dụng để đánh giá tác động lan tỏa suất sinh lợi, và phương pháp phân tích nhân quả trong miền tần số của Breitung và Candelon (2006) được sử dụng để đánh giá tác động lan tỏa SSL ứng với các thành phần tần số khác nhau. Kết quả nghiên cứu đưa ra bằng chứng về tác động lan tỏa SSL có ý nghĩa thống kê từ TTCK Mỹ lên TTCK Việt Nam tại tất cả các thành phần tần số. Tuy nhiên, các giá trị thống kê của tác động lan tỏa này ở các thành phần tần số khác nhau là khác nhau. Đây là một bằng chứng cho thấy tác động lan tỏa SSL giữa các thị trường là không phải giống nhau ứng với các thành phần tần số khác nhau.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-11
Chuyên mục
Bài viết