Xu hướng tìm việc của người lao động trên trang mạng việc làm tỉnh Lâm Đồng

  • Quang Thanh Hồ
Từ khóa: Sites việc làm; TAM; việc làm

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm phát hiện và khẳng định các thành phần, yếu tố tác động đến việc sử dụng trang mạng việc làm tỉnh Lâm Đồng (sites việc làm) để tìm kiếm việc làm của người lao động tại thành phố Đà Lạt – Lâm Đồng; được kiểm định bằng mô hình phương trình cấu trúc (Structural Equation Modelling: SEM) trên cơ sở lý thuyết mô hình chấp nhận công nghệ (Technology Aceptance Model: TAM) của Davis (1989, 1993) để nghiên cứu sự chấp nhận và sử dụng sites việc làm khi tìm việc làm của người lao động tại thành phố Đà Lạt – Lâm Đồng. Kết quả, các thành phần gồm: Hỗ trợ của Trung tâm dịch vụ việc làm, Tính hữu ích và Tính dễ sử dụng có ảnh hưởng khá mạnh đến thái độ và thực tế sử dụng site việc làm và mô hình nghiên cứu giải thích được 56% sự chấp nhận sử dụng sites việc làm của người lao động khi tìm việc làm.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-11
Chuyên mục
Bài viết