Động viên nhân viên tổng công ty phát triển khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai

  • Thùy Anh Trịnh
  • Thị Trúc Linh Huỳnh
Từ khóa: động lực làm việc; nhu cầu được bảo vệ; nhu cầu thành tựu; nhu cầu kết nối; nhu cầu hiểu biết; Sonadezi

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các yếu tố có tác dụng động viên nhân viên Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, đồng thời đánh giá động lực làm việc của các nhân viên này. Mô hình nghiên cứu được lựa chọn đối với Tổng Công ty Sonadezi dựa trên cơ sở lý thuyết động viên của Nohria và Groysberg (2008), có tham chiếu với nhiều lý thuyết về nhu cầu và một số nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước khác. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để hoàn chỉnh thang đo, phương pháp nghiên cứu định lượng để thu thập và phân tích dữ liệu khảo sát. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhu cầu được bảo vệ, nhu cầu đạt được thành tựu, nhu cầu kết nối, và nhu cầu hiểu biết có tác động đến động lực làm việc của nhân viên Tổng Công ty Sonadezi. Từ đó đề xuất các chính sách thúc đẩy, khuyến khích nhân viên phù hợp với tình hình thực tế của Tổng Công ty Sonadezi để gia tăng động lực làm việc cho nhân viên nhằm mang lại sự phát triển chung của cả tổ chức.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-11
Chuyên mục
Bài viết