Nhìn lại quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sau 30 năm đổi mới

  • Tấn Vinh Nguyễn
Từ khóa: Hội nhập; kinh tế quốc tế; hội nhập kinh tế quốc tế

Tóm tắt

Hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành một xu thế lớn của thế giới hiện đại và diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Đối với các nước đang phát triển như Việt Nam thì hội nhập kinh tế quốc tế là con đường tốt nhất để rút ngắn
sự tụt hậu so với các nước khác. Bài viết này đề cập một số khía cạnh về lý luận và thực tiễn của khái niệm hội nhập quốc tế, tiến trình 30 năm hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Đồng thời, bài viết cũng nêu lên những thành tựu và vấn đề đặt ra trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam. Từ đó đề ra những giải pháp thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam trong thời gian tới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-11
Chuyên mục
Bài viết