Phân tích chuỗi dịch vụ - lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh của công ty: trường hợp Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ ROBO

  • Thùy Anh Trịnh
  • Thị Mỹ Ly Đặng
Từ khóa: chuỗi dịch vụ-lợi nhuận; sựhài lòng của nhân viên; lòng trung thành của nhân viên; kết quảlàm việc của nhân viên; sựhài lòng của khách hàng; lòng trung thành của khách hàng

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm ứng dụng để phân tích chuỗi dịch vụ - lợi nhuận trong một công ty, xác định được các yếu tố tác động đến sự hài lòng và lòng trung thành của nhân viên, từ đó tạo nên sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng nhằm làm tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích định tính với kỹ thuật nghiên cứu tình huống, thông qua quan sát trực tiếp và phỏng vấn sâu các nhà quản lý và nhân viên tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Robo để áp dụng phân tích chuỗi dịch vụ - lợi nhuận. Từ đó gợi ý các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh doanh tại công ty.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-12
Chuyên mục
Bài viết