Phân tích sự tác động của lợi ích – rủi ro đến thái độ và mức độ sử dụng dịch vụ thuê ngoài của các doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ

  • Công Thành Đinh
  • Tấn Nghiêm Lê
Từ khóa: dịch vụthuê ngoài; EFA; CFA; SEM; Thành phốCần Thơ

Tóm tắt

Nghiên cứu sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) để phân tích sự tác động của lợi ích - rủi ro khi thuê ngoài dịch vụ đến thái độ sử dụng dịch vụ và mức độ thuê ngoài của doanh nghiệp. Dữ liệu thu thập là 101 doanh nghiệp sử dụng dịch thuê ngoài ở Thành phố Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy yếu tố lợi ích của thuê ngoài tác động mạnh đến thái độ thuê ngoài hơn là rủi ro mà doanh nghiệp gặp phải. Nghiên cứu cũng cho thấy thái độ tích cực đối với hoạt động thuê ngoài của doanh nghiệp có tác động đến mức độ sử dụng dịch vụ; yếu tố lợi ích và rủi ro của thuê ngoài dịch vụ tác động gián tiếp đến mức độ sử dụng dịch vụ của các doanh nghiệp ở Thành phố Cần Thơ thông qua thái độ đối với hoạt động thuê ngoài.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-12
Chuyên mục
Bài viết