Các nhân tố ảnh hưởng quyết định chọn nhà thầu khảo sát địa chất của các doanh nghiệp tư vấn và thiết kế xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh

  • Minh Trí Cao
  • Ngọc Tri Nhân Trần
Từ khóa: dịch vụ khảo sát địa chất; nhà thầu khảo sát địa chất; quyết định chọn

Tóm tắt

Sự phát triển mạnh của ngành xây dựng đã tác động nhiều đến sự phát triển của các ngành liên quan, trong đó có ngành dịch vụ khảo sát địa chất. Nghiên cứu có mục tiêu chính là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn nhà thầu khảo sát địa chất cho những dự án xây dựng của các doanh nghiệp tư vấn và thiết kế xây dựng tại TP.HCM. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 05 nhân tố ảnh hưởng được sắp xếp theo mức độ quan trọng giảm dần gồm: (1) Giá thầu, (2) Chất lượng, (3) Nguồn lực, (4) Thời gian và (5) Kinh nghiệm. Nghiên cứu cũng đề ra một số kiến nghị hàm ý quản trị nhằm giúp doanh nghiệp khảo sát địa chất gia tăng tỉ lệ thành công trên thị trường.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-12
Chuyên mục
Bài viết