Tiếp cận theo quá trình đối với hệ thống quản lý chất lượng trong bối cảnh hiện nay tại Việt Nam

  • Mạnh Dũng Hoàng
  • Hữu Lượng Hoàng
  • Khuê Tú Dương
Từ khóa: Tiếp cận theo quá trình; tiếp cận theo chức năng; PDCA; tư duy dựa trên rủi ro.

Tóm tắt

Năm 1916, Henri Fayol với tác phẩm “Quản lý công nghiệp và quản lý tổng quát” đã thiết lập nền tảng cho hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) tiếp cận theo chức năng (Departmental approach). Nguyên tắc này được áp dụng tại hầu hết HTQLCL trên toàn thế giới. Năm 2000, Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã thiết lập nguyên tắc tiếp cận theo quá trình (Process approach) nhằm cải tiến tính hiệu lực và hiệu quả của HTQLCL. Ngày 15 tháng 09 năm 2015, ISO 9001:2015 đã được ban hành chính thức và thay đổi nội dung về tiếp cận theo quá trình theo ISO 9001:2000 và ISO 9001:2008. Bài viết cung cấp định hướng sự thay đổi về nguyên tắc tiếp cận theo quá trình theo ISO 9001:2015. Qua đó hỗ trợ về nhận thức và đề xuất những công cụ áp dụng thành công vào HTQLCL tại Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-12
Chuyên mục
Bài viết