Mối quan hệ giữa thâm hụt tài khóa và thâm hụt thương mại tại Việt Nam giai đoạn 1990 – 2014

  • Thị Liên Trịnh
  • Văn Hùng Trần
Từ khóa: mối quan hệ;thâm hụt; tài khóa;thương mại;Việt Nam

Tóm tắt

Mối quan hệ giữa thâm hụt tài khóa và thâm hụt thương mại luôn là đề tài nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt là đối với những quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Bài nghiên cứu đã xem xét mối quan hệ này tại Việt Nam giai đoạn 1990 – 2014 dựa trên nguồn số liệu thứ cấp thu thập từ nguồn “Các chỉ số chính cho khu vực châu Á và Thái Bình Dương” của Ngân hàng Phát triển Châu Á. Những kết quả thực nghiệm từ hồi quy đồng liên kết, mô hình sai số hiệu chỉnh (ECM) và mô hình VAR kết hợp phân tích nhân quả Granger cho kết luận rằng giữa thâm hụt tài khóa và thâm hụt thương mại có mối quan hệ trong dài hạn nhưng không có quan hệ nhân quả trong ngắn hạn.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-12
Chuyên mục
Bài viết