Nghiên cứu môi trường đầu tư tỉnh Gia Lai

  • Minh Hà Nguyễn
  • Thành Trung Ngô
  • Hữu Thành Vũ
  • Văn Hưởng Lê

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là tìm hiểu môi trường đầu tư ở tỉnh Gia Lai nhằm đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh. Với dữ liệu điều tra thực tế 730 doanh nghiệp (DN) tại tỉnh vào năm 2014, nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích thống kê mô tả, kết quả nghiên cứu cho thấy DN của tỉnh đánh giá cao các yếu tố của môi trường đầu tư như: Chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn hơn các địa phương khác; Mạng lưới giao thông đường bộ; Lãnh đạo thể hiện quyết tâm cải tiến môi trường đầu tư; Doanh nghiệp có thể tiếp cận nguyên vật liệu dễ dàng và đầy đủ; Các chế độ chính sách được ban hành là phù hợp thực tế; Các thủ tục hành chánh về đất đai được giải quyết nhanh chóng; Chi phí phát sinh (không chính thức) thấp hoặc không có; DN dễ dàng nắm bắt thông tin về các ưu đãi kinh doanh hoặc đầu tư của tỉnh; Chiến lược phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng; Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp; Lãnh đạo địa phương chủ động đưa ra các hoạt động, chủ trương hỗ trợ DN; Chiến lược phát triển ngành nông nghiệp; Chính sách hỗ trợ DN tiếp cận vốn ngân hàng; và Hệ thống cung cấp điện phục vụ sản xuất.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-12
Chuyên mục
Bài viết