Các động cơ thúc đẩy và hiệu quả đội - Một nghiên cứu trong doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

  • Thị Minh Châu Huỳnh
  • Mạnh Tuân Nguyễn
Từ khóa: Đội, hiệu quả, năng lực tích hợp tri thức, rủi ro từhành vi cơ hội, vốn xã hội.

Tóm tắt

Sự thành công của doanh nghiệp phụ thuộc phần lớn vào hiệu quả đội. Tại Việt Nam, doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng tới 51% lao động xã hội và đóng góp hơn 40% GDP. Vì vậy, cải thiện hiệu quả đội nhằm thúc đẩy hiệu quả doanh nghiệp là vấn đề rất đáng quan tâm. Trong nền kinh tế tri thức, năng lực tích hợp tri thức với cơ sở trọng yếu là vốn xã hội được chứng minh là có ảnh hưởng sâu sắc đến hiệu quả đội. Ngược lại, rủi ro từ hành vi cơ hội lại được xem là yếu tố kiềm hãm các hoạt động của đội. Vì vậy, nghiên cứu này được thực hiện bằng phương pháp định lượng trên các đối tượng đang tham gia làm việc trong các đội dự án tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, để tìm hiểu mối quan hệ giữa vốn xã hội, rủi ro từ hành vi cơ hội, năng lực tích hợp tri thức và hiệu quả đội. Tổng cộng có 335 mẫu hợp lệ được thu thập bằng bảng câu hỏi, xử lý bằng phần mềm SPSS và AMOS, thu được bộ thang đo gồm 15 biến đảm bảo độ tin cậy để đo lường các động cơ thúc đẩy và hiệu quả đội. Đồng thời, nghiên cứu này cũng chỉ ra ảnh hưởng tích cực của vốn nhận thức xã hội và vốn cấu trúc xã hội đối với năng lực tích hợp tri thức và hiệu quả đội, ảnh hưởng tiêu cực của rủi ro hành vi cơ hội đối với năng lực tích hợp tri thức và hiệu quả đội, và ảnh hưởng tích cực của năng lực tích hợp tri thức đối với hiệu quả đội. Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý trong việc xây dựng giải pháp cải thiện hiệu quả đội, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-12
Chuyên mục
Bài viết