Niềm tin và ý định mua sắm qua kênh truyền hình

  • Thị Phương Thảo Hoàng
  • Hoàng Minh Nguyễn
Từ khóa: Niềm tin của người tiêu dùng, ý định mua, kênh truyền hình mua sắm.

Tóm tắt

Bài báo này điều tra các nhân tố ảnh hưởng đến niềm tin và ý định mua của người tiêu dùng trong mua sắm qua kênh truyền hình. Bằng phương pháp chọn mẫu thuận tiện, bảng câu hỏi được gửi đến 350 người tiêu dùng thường xuyên xem các kênh truyền hình mua sắm. Với tỉ lệ phản hồi 91%, có 318 bảng trả lời hữu dụng được đưa vào xử lý dữ liệu. Thống kê hồi qui bội được dùng để phân tích kết quả và các giả thuyết nghiên cứu. Kết quả cho thấy có sáu nhân tố ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng là danh tiếng, sản phẩm, dịch vụ của kênh truyền hình mua sắm, cùng với tác động từ nhóm tham khảo, khách mời nổi tiếng và người dẫn chương trình quảng cáo. Khi người tiêu dùng có niềm tin vào kênh truyền hình mua sắm thì ý định mua của họ sẽ tích cực hơn. Kết quả nghiên cứu dẫn đến việc gợi ý các giải pháp nhằm gia tăng niềm tin của người tiêu dùng trong mua sắm qua kênh truyền hình.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-12
Chuyên mục
Bài viết