Quay trở lại chi tiết bài viết Mức độ thông tin bất cân xứng: Minh chứng từ các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP.HCM Tải xuống tải PDF