Các yếu tố tác động đến chi tiêu cho y tế của trẻ em: Ứng dụng mô hình Tobit cho dữ liệu của Việt Nam

  • Hữu Dũng Nguyễn
  • Minh Trí Nguyễn
  • Trọng Hoài Nguyễn
Từ khóa: Mô hình Tobit; chi tiêu y tế; trẻem Việt Nam; VHLSS 2010 và 2012.

Tóm tắt

Mục đích của nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố tác động đến việc chi tiêu y tế của hộ gia đình cho trẻ em, bằng dữ liệu bảng VHLSS 2010 và 2012. Nghiên cứu đã tiến hành lược khảo các lý thuyết liên quan về hành vi người tiêu dùng như hành vi chi tiêu y tế, đánh giá tổng quan các nghiên cứu trước đây, và các nghiên cứu về sự quan tâm của hộ gia đình trong việc sẵn lòng chi tiêu y tế cho trẻ em. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có 13 biến thuộc 4 nhóm tác động có ý nghĩa thống kê lên mức chi tiêu y tế dành cho trẻ em ở hộ gia đình Việt Nam, bao gồm các đặc điểm kinh tế hộ, điều kiện chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ từ bên ngoài và các biến nhân khẩu học của hộ. Trong đó yếu tố thu nhập gia đình có tác động mạnh nhất đến mức chi tiêu y tế này. Nghiên cứu đã đề xuất các gợi ý nhằm gia tăng sự quan tâm của hộ gia đình đến đầu tư chi tiêu y tế cho trẻ em nhằm giúp cho trẻ có được sức khỏe tốt hơn.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-12
Chuyên mục
Bài viết