Quay trở lại chi tiết bài viết Các yếu tố tác động đến chi tiêu cho y tế của trẻ em: Ứng dụng mô hình Tobit cho dữ liệu của Việt Nam Tải xuống tải PDF