Nghiên cứu ý định tiêu dùng xanh của người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh

  • Thế Khải Nguyễn
  • Thị Lan Anh Nguyễn
Từ khóa: Sản phẩm xanh; tiêu dùng xanh; ý định tiêu dùng xanh

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là tìm hiểu các nhân tố tác động đến ý định tiêu dùng xanh của người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Nghiên cứu thực hiện qua hai giai đoạn: nghiên cứu định tính sơ bộ và định lượng chính thức. Kết quả nghiên cứu cho thấy tác động của năm nhân tố: (1) sự quan tâm đến các vấn đề môi trường, (2) nhận thức các vấn đề môi trường, (3) lòng vị tha, (4) ảnh hưởng xã hội, (5) cảm nhận tính hiệu quả đến ý định tiêu dùng xanh của người tiêu dùng tại TPHCM. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn tìm thấy sự khác nhau về ý định tiêu dùng xanh của những nhóm người tiêu dùng được phân loại dựa trên thu nhập và dựa trên trình độ học vấn.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-12
Chuyên mục
Bài viết