Tác động tính bất định của môi trường kinh doanh lên hiệu quả doanh nghiệp thông qua vai trò trung gian của mạng lưới doanh nghiệp

  • Hoàng Thảo Trang Ngô
Từ khóa: Tính bất định môi trường kinh doanh; hiệu quảdoanh nghiệp; mạng lưới doanh nghiệp; phân tích trung gian; Vietnam

Tóm tắt

Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) của Việt Nam đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam (VN). Tuy nhiên, hàng năm số doanh nghiệp phá sản lại cao. Tính bất định đối với các nền kinh tế đang phát triển như ở Việt Nam cao là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công và thất bại của DNVVN ở Việt Nam. Để giảm bớt tính bất định thì việc tham gia vào mạng lưới doanh nghiệp là một kênh giúp doanh nghiệp giảm rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. Để phân tích mối quan hệ giữa tính bất định từ môi trường kinh doanh và hiệu quả doanh nghiệp thông qua vai trò trung gian của mạng lưới, nghiên cứu sử dụng mô hình phân tích đường dẫn của Judd và Kenny (1981), Baron và Kenny (1986) và MacKinnon và cộng sự (2009). Kết quả nghiên cứu cho thấy (1) mạng lưới ảnh hưởng tích cực lên hiệu quả doanh nghiệp; (2) tính bất định từ môi trường thể chế không tác động thông qua kênh mạng lưới doanh nghiệp; khi có tính bất định từ môi trường ngành thì doanh nghiệp có xu hướng giảm việc mở rộng và đa dạng hóa các mối quan hệ tuy nhiên nghiên cứu không tìm thấy xu hướng nâng cao chất lượng mạng lưới; đối với tính bất định trong nội bộ doanh nghiệp thì doanh nghiệp có xu hướng mở rộng quy mô và sự đa dạng các mối quan hệ hiện tại (3) các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa chú trọng đến chất lượng của các mối quan hệ mạng lưới

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-12
Chuyên mục
Bài viết