Quay trở lại chi tiết bài viết Tác động tính bất định của môi trường kinh doanh lên hiệu quả doanh nghiệp thông qua vai trò trung gian của mạng lưới doanh nghiệp Tải xuống tải PDF