Viễn cảnh phát triển của thị trường bán lẻ tại Việt Nam

  • Tuấn Anh Trần
Từ khóa: Viễn cảnh phát triển; thịtrường bán lẻ

Tóm tắt

Song hành với quá trình phát triển của nền kinh tế trong hơn hai thập kỷ vừa qua, thị trường bán lẻ Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh và trở thành một trong những thị trường bán lẻ hấp dẫn trong khu vực châu Á. Trong những năm sắp tới, thị trường bán lẻ Việt Nam sẽ phát triển như thế nào? Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích các viễn cảnh phát triển của thị trường bán lẻ tại Việt Nam đến năm 2020. Dựa trên lý thuyết môi trường phát triển của thị trường bán lẻ và lý thuyết tiêu dùng, kết hợp với các phương pháp phân tích dự báo tăng trưởng của một số chỉ tiêu kinh tế và chi tiêu cho tiêu dùng cá nhân của người tiêu dùng đến năm 2020, ba viễn cảnh phát triển của thị trường bán lẻ được xây dựng. Trong đó, viễn cảnh phát triển trung bình được đánh giá có triển vọng nhất. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố về tăng trưởng của quy mô thị trường bán lẻ, GDP bình quân đầu người, dân số và chi tiêu cho tiêu dùng cuối cùng của người dân tạo nên các tiền đề vững chắc cho sự phát triển của thị trường bán lẻ tại Việt Nam đến năm 2020.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-12
Chuyên mục
Bài viết