Tác động của trí tuệ cảm xúc đến căng thẳng trong công việc của nhân viên kế toán tại Thành phố Hồ Chí Minh

  • Việt Hằng Vũ
  • Thị Cẩm Linh Phan
Từ khóa: Căng thẳng trong công việc; nhân viên kếtoán; trí tuệcảm xúc

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là tìm hiểu tác động của trí tuệ cảm xúc đến sự căng thẳng trong công việc của nhân viên kế toán đang làm việc trong các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Với kích thước mẫu khảo sát là 291 người, nghiên cứu sử dụng kỹ thuật phân tích gồm: kiểm tra độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy tuyến tính. Kết quả nghiên cứu cho thấy bốn thành tố: (1) tính đa cảm, (2) khả năng tự kiểm soát, (3) tính hòa đồng, (4) hạnh phúc thuộc trí tuệ cảm xúc có ảnh hưởng đến căng thẳng trong công việc của nhân viên kế toán tại TP.HCM. Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi đã gợi ý một số giải pháp nhằm làm giảm căng thẳng trong công việc cho nhân viên kế toán thông qua tăng trí tuệ cảm xúc.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-12
Chuyên mục
Bài viết