Tác động của niềm tin kinh doanh và niềm tin tiêu dùng đến lợi nhuận thị trường chứng khoán

  • Kim Nam Nguyễn
  • Thị Hằng Nga Nguyễn
Từ khóa: Lợi nhuận thịtrường; niềm tin kinh doanh; niềm tin tiêu dùng.

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm xem xét tác động của yếu tố niềm tin kinh doanh và niềm tin tiêu dùng lên lợi nhuận của thị trường chứng khoán. Kết quả cho thấy niềm tin tiêu dùng có ảnh hưởng tích cực đến lợi nhuận của thị trường. Sự thay đổi của lợi nhuận thị trường được giải thích bởi 5,52% sự biến động của niềm tin tiêu dùng và 94,48% bởi sự biến động của chính nó ở tháng thứ hai. Sang tháng thứ ba sự thay đổi của lợi nhuận thị trường được giải thích bởi 6,9% sự biến động của niềm tin tiêu dùng và 93,1% bởi sự biến động của chính nó. Sau bốn tháng sự thay đổi của lợi nhuận thị trường được giải thích bởi 7,3% sự biến động của niềm tin tiêu dùng và 92,7% bởi sự biến động của chính nó. Tỷ lệ này được giữ ổn định cho các tháng tiếp theo sau đó. Kết quả ước lượng theo phương pháp OLS cho thấy niềm tin kinh doanh và niềm tin tiêu dùng giải thích được 8,99% sự thay đổi của lợi nhuận thị trường. Tuy nhiên, nghiên cứu chưa tìm thấy bằng chứng về sự tác động của niềm tin kinh doanh lên lợi nhuận của thị trường

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-12
Chuyên mục
Bài viết