Quay trở lại chi tiết bài viết Tác động của quản trị công đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp ở Việt Nam Tải xuống tải PDF