Tác động của dịch Covid-19 lên thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ở Việt Nam: Bằng chứng thực nghiệm

  • Nguyễn Văn Bổn
  • Chiêu Việt Hằng
  • Nguyễn Thu Trang
  • Hoàng Thị Cẩm Ly
  • Trần Hồng Loan
  • Nguyễn Trọng Nghĩa
Từ khóa: dịch Covid-19; FDI; hồi qui biến công cụ; hồi qui OLS; Việt Nam

Tóm tắt

Dòng vốn FDI đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển và tăng trưởng kinh tế và tạo nhiều việc làm tại Việt Nam. Thu hút nhiều hơn dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một trong những quyết sách của Việt Nam nhằm có đủ nguồn vốn cho sự phát triển. Tuy vậy, tương tự các quốc gia khác, các diễn biến kinh tế trong nước, đặc biệt thu hút dòng FDI chịu tác động khá nặng bởi dịch Covid-19. Liệu dòng FDI đến Việt Nam có bị cản trở dưới ảnh hưởng của dịch Covid-19? Bài viết phân tích và đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 lên thu hút dòng FDI ở Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 01/2020 đến tháng 10/2021 bằng các phương pháp như hồi qui biến công cụ và hồi qui Ordinary Least Square (OLS). Kết quả cho thấy dịch Covid-19 làm giảm dòng FDI đến Việt Nam ở thời gian này. Ngoài ra, tăng trưởng, độ mở kinh tế, và lạm phát cũng là các yếu tố có tác động lên dòng vốn FDI. Các phát hiện từ nghiên cứu này đề xuất một số hàm ý chính sách liên quan đến thu hút dòng vốn FDI trong giai đoạn dịch Covid-19 cho Chính phủ Việt Nam.

##submission.authorBiographies##

Nguyễn Văn Bổn

Trường Đại học Tài chính Marketing, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chiêu Việt Hằng

Trường Đại học Tài chính Marketing, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nguyễn Thu Trang

Trường Đại học Tài chính Marketing, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hoàng Thị Cẩm Ly

Trường Đại học Tài chính Marketing, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trần Hồng Loan

Trường Đại học Tài chính Marketing, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trường Đại học Tài chính Marketing, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-12-28
Chuyên mục
Bài viết