Phong cách lãnh đạo đổi mới và sự gắn kết tình cảm của người lao động trong các cơ quan công quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh

  • Nguyễn Thị Hồng Nguyệt
  • Trần Cao Vinh
  • Lý Sơn
Từ khóa: công nhân viên chức; phong cách lãnh đạo chuyển đổi; phong cách lãnh đạo nghiệp vụ; sự gắn kết tình cảm

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm khám phá mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo chuyển đổi, phong cách lãnh đạo nghiệp vụ, sự hài lòng công việc và gắn kết tình cảm của người lao động trong các cơ quan quản lý công tại Thành phố Hồ Chí Minh. Việc thu thập dữ liệu được thực hiện với hình thức khảo sát trực tuyến và trực tiếp 329 người lao động hiện là những người đang công tác tại các cơ quan, tổ chức lĩnh vực công tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dữ liệu thu thập được phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) dưới sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 20.0. Kết quả nghiên cứu cho thấy phong cách lãnh đạo chuyển đổi và phong cách lãnh đạo nghiệp vụ có tác động đến sự hài lòng và sự gắn kết tình cảm của người lao động. Bên cạnh đó sự hài lòng trong công việc cũng là yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến sự gắn kết tình cảm của người lao động với tổ chức.

Tác giả

Nguyễn Thị Hồng Nguyệt

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trần Cao Vinh

Ủy ban nhân dân quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lý Sơn

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-29
Chuyên mục
Bài viết