Quay trở lại chi tiết bài viết Exploring customers’ values from subscribing to a streaming service - The case of Netflix Tải xuống tải PDF