Quay trở lại chi tiết bài viết Thụ đắc nhóm phó từ mang nghĩa tương hỗ trong tiếng Trung Quốc của sinh viên Việt Nam Tải xuống tải PDF