Ảnh hưởng đặc điểm của làng xã đến lượng tiêu thụ đồ uống có cồn tại nông thôn Việt Nam

  • Ngô Hoàng Thảo Trang
  • Võ Hồ Quốc Huy
  • Phạm Quỳnh Dung
  • Nguyễn Thị Bích Ngọc
  • Nguyễn Hoàng Long
Từ khóa: đặc điểm của làng xã ; đồ uống có cồn; nghèo đói; tệ nạn xã hội; thất nghiệp

Tóm tắt

Nghiên cứu sử dụng bộ số liệu Khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam năm 2018 và phương pháp hồi quy bình phương nhỏ nhất nhằm phân tích mối quan hệ nhân quả của các đặc điểm của làng xã tập trung vào các nhân tố như tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo, tệ nạn xã hội (mại dâm, ma túy) và các yếu tố khác ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ đồ uống có cồn theo xã. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng có xu hướng làm tăng việc tiêu thụ bia. Trong khi đó tệ nạn xã hội là mại dâm và tỷ lệ hộ nghèo có xu hướng làm tăng việc tiêu thụ rượu. Các yếu tố khác gồm có tuổi, trình độ học vấn, quy mô hộ và giá cả rượu, bia trung bình cấp xã cũng ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ rượu bia. Kết quả nghiên cứu không chỉ đóng góp cho các nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ đồ uống có cồn ở các quốc gia đang phát triển mà còn đưa ra những đề xuất chính sách để chính phủ và chính quyền địa phương hạn chế lượng tiêu thụ bia, rượu trong dài hạn bao gồm các chính sách liên quan đến tạo công ăn việc làm, chính sách ổn định an ninh trật tự địa phương, chính sách giảm nghèo, chính sách tuyên truyền về tác hại của bia rượu và chính sách thuế liên quan đến bia rượu.

##submission.authorBiographies##

Ngô Hoàng Thảo Trang

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Võ Hồ Quốc Huy

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phạm Quỳnh Dung

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nguyễn Hoàng Long

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-12-02
Chuyên mục
Bài viết