Ảnh hưởng của môi trường học tập đạo đức đến hành vi công dân trong lớp học của sinh viên

  • Mai Trường An
  • Lê Ngọc Thắng
  • Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Dương Thúy Hằng
Từ khóa: hành vi công dân trong lớp học; môi trường học tập đạo đức; Thành phố Hồ Chí Minh; sinh viên; sự nhận thức đạo đức

Tóm tắt

Môi trường đạo đức là yếu tố đã được các nhà nghiên cứu lẫn nhà quản trị xem xét và phân tích trong những năm gần đây, nhưng trong môi trường giáo dục, yếu tố này vẫn chưa được sự quan tâm đáng kể. Vì vậy, nhóm tác giả thực hiện nghiên cứu này nhằm xem xét vai trò của môi trường học tập đạo đức trong việc thúc đẩy sự nhận thức và hành vi công dân trong lớp học của sinh viên. Phương pháp thuận tiện, phi xác suất được áp dụng để thu thập số liệu; đồng thời, phần mềm SPSS 23.0 và AMOS 20.0 được sử dụng để xử lý dữ liệu sau khi thu thập. Kết quả phân tích một mẫu gồm 803 sinh viên đang theo học các trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam cho thấy: thứ nhất, môi trường học tập đạo đức có ảnh hưởng tích cực đến hành vi công dân trong lớp học của sinh viên (bao gồm hành vi tham gia, sự liên kết và sự lịch thiệp, chu đáo); thứ hai, môi trường đạo đức cũng có tác động tích cực đến sự nhận thức đạo đức của sinh viên; và thứ ba, sự nhận thức này đồng thời có tác động tích cực đến ba khía cạnh của hành vi công dân trong lớp học. Qua đó, nghiên cứu sẽ mang lại những những đóng góp quan trọng, thiết thực cả về mặt học thuật lẫn thực tiễn.

##submission.authorBiographies##

Mai Trường An

Trường Cao đẳng Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lê Ngọc Thắng

Trường Đại học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Hiền

Trường Đại học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Dương Thúy Hằng

Trường Đại học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-12-02
Chuyên mục
Bài viết