Tư duy thiết kế trong giáo dục an toàn giao thông cho học sinh trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh

  • Trịnh Tú Anh
  • Phạm Nguyễn Hoài
  • Lê Phúc Toàn
  • Lê Phan Trường An
  • Lê Quốc Việt
  • Trịnh Thùy Anh
Từ khóa: giáo dục an toàn giao thông; học sinh trung học phổ thông; tư duy thiết kế; thực tế ảo; thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Nâng cao kiến thức và kỹ năng về an toàn giao thông thông qua giáo dục là mục tiêu của nhiều quốc gia. Bên cạnh đó, công nghệ thực tế ảo có tiềm năng trong việc tạo ra một môi trường tương tác, hiệu quả và an toàn cho người tham gia học. Do đó, nghiên cứu này áp dụng phương pháp tư duy thiết kế, bao gồm năm bước quan trọng (đồng cảm, xác định vấn đề, tạo ý tưởng, dựng mẫu, và thử nghiệm), vào việc xây dựng môi trường giao thông thực tế ảo, giúp cho học sinh trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh có một trải nghiệm thực tế liên quan đến lĩnh vực này. Phỏng vấn nhóm đã được thực hiện với 32 học sinh nhằm khảo sát các yếu tố như sự đắm chìm, sự hiện diện và sự tương tác trong môi trường giao thông thực tế ảo. Kết quả cho thấy các em đắm chìm vào môi trường giao thông ảo, cảm thấy được sự tồn tại của mình và tương tác với các yếu tố trong môi trường. Môi trường giao thông thực tế ảo cần được nghiên cứu sâu rộng hơn trong tương lai nhằm đảm bảo tính khả thi trong việc thực hiện, làm nền tảng cho giáo dục an toàn giao thông cho học sinh trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tác giả

Trịnh Tú Anh

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phạm Nguyễn Hoài

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lê Phúc Toàn

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lê Phan Trường An

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lê Quốc Việt

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trịnh Thùy Anh

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-29
Chuyên mục
Bài viết