Ảnh hưởng của nợ xấu đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

  • Nguyễn Hoàng Chung
  • Nguyễn Ngọc Mai
  • Hoàng Thị Hiền
Từ khóa: Nợ xấu, ROA, ROE

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của nợ xấu đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Nghiên cứu tập trung vào các yếu tố mang tính đại diện hơn và khắc phục những hạn chế trong các nghiên cứu trước đây. Số liệu nghiên cứu được thu thập trong phạm vi 27 NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2014–2018. Nghiên cứu chủ yếu qua phân tích thống kê mô tả và phân tích mô hình hồi quy đa biến bằng phần mềm SPSS. Ngoài ra, nhóm tác giả còn sử dụng các phương pháp nghiên cứu khác như tổng hợp, so sánh, phân tích. Qua mô hình hồi quy, kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nợ xấu có tác động ngược chiều lên ROA và ROE.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-06
Chuyên mục
BÀI VIẾT