Ảnh hưởng của nắm giữ tiền mặt đến mối quan hệ giữa chính sách thắt chặt tiền tệ và hoạt động đầu tư của các công ty niêm yết Việt Nam

  • Nguyễn Thị Uyên Uyên
  • Nguyễn Hoàng Minh Huy
  • Tô Công Nguyên Bảo
Từ khóa: Chính sách tiền tệ, nắm giữ tiền mặt, đầu tư công ty, hạn chế tài chính, Việt Nam

Tóm tắt

Nghiên cứu này phân tích ảnh hưởng của việc nắm giữ tiền mặt (NGTM) đến mối quan hệ giữa chính sách tiền tệ (CSTT) thắt chặt và hoạt động đầu tư của các công ty niêm yết Việt Nam trong giai đoạn 2008–2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tác động của CSTT thắt chặt đã làm giảm đầu tư của các công ty. Tuy nhiên, nếu các công ty gia tăng lượng tiền mặt nắm giữ thì sẽ làm giảm thiểu được những tác động bất lợi của thắt chặt tiền tệ lên hoạt động đầu tư, đặc biệt là ở những công ty bị hạn chế tài chính (HCTC) và công ty không thuộc sở hữu nhà nước (SHNN), khi mà những công ty này thường phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn tài trợ nội bộ để chi đầu tư. Trong bối cảnh CSTT thắt chặt, các công ty có xu hướng gia tăng lượng tiền mặt nắm giữ nhiều hơn, từ đó giúp duy trì hoạt động đầu tư của công ty. Cuối cùng, việc NGTM sẽ giúp công ty ổn định và cải thiện được hiệu quả đầu tư.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-04-28
Chuyên mục
BÀI VIẾT