Chính sách kinh tế bất định từ Trung Quốc và đầu tư của các công ty thuộc khu vực Đông Nam Á

  • Mai Thị Thanh Trà
  • Trần Thị Hải Lý
Từ khóa: Chính sách kinh tế bất định, Đông Nam Á, đầu tư công ty, Trung Quốc.

Tóm tắt

Bất ổn kinh tế quốc tế được quan tâm ngày càng nhiều hơn trong thời gian gần đây. Cùng với sự trỗi dậy mạnh mẽ của nền kinh tế Trung Quốc kèm theo bất ổn tiềm tàng, chính sách kinh tế (CSKT) bất định đến từ Trung Quốc đang thu hút sự chú ý của nhiều học giả (Zhang & ctg, 2019; Liu & Zhang, 2019; Zeng, Zhong, & He, 2019; Zhanga & ctg, 2015; Wang, Chen, & Huang, 2014). Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của sự bất định trong CSKT của Trung Quốc lên đầu tư của các công ty thuộc khu vực Đông Nam Á. Mẫu nghiên cứu bao gồm 3.506 công ty thuộc sáu nước Đông Nam Á, bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam từ năm 1996–2018. Sử dụng mô hình hồi quy hiệu ứng cố định cho dữ liệu bảng, nhóm tác giả tìm thấy bất định trong CSKT của Trung Quốc có tác động ngược chiều đến đầu tư của các công ty thuộc sáu nước Đông Nam Á. Kết quả này nhất quán giữa các phương pháp ước lượng thay thế.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-04-28
Chuyên mục
BÀI VIẾT