Các yếu tố đặc trưng của doanh nghiệp ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

  • Lê Hà Diễm Chi
Từ khóa: Yếu tố nội tại, biến động giá cổ phiếu, mức độ tác động.

Tóm tắt

Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng các nhân tố nội tại của doanh nghiệp như cổ tức bằng tiền mặt, thu nhập trên mỗi cổ phần EPS, biến động của ROA, tăng trưởng tổng tài sản, quy mô doanh nghiệp và tỷ lệ nợ đến biến động giá cổ phiếu (BĐGCP) của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) giai đoạn 2010–2019. Với phương pháp hồi quy bình phương tối thiểu tổng quát khả thi (Feasible Generalized Least Squares – FGLS) trên dữ liệu bảng không cân bằng, kết quả nghiên cứu cho thấy cổ tức bằng tiền thu nhập trên mỗi cổ phần và quy mô tổng tài sản có ảnh hưởng ngược chiều đến BĐGCP. Biến động của ROA, tăng trưởng tổng tài sản và tỷ lệ nợ có tương quan thuận chiều với BĐGCP. Ngoài ra, bài viết đánh giá mức độ tác động của các yếu tố nội tại đến BĐGCP và tìm thấy cổ tức bằng tiền mặt có ảnh hưởng mạnh nhất, thứ hai là tỷ lệ nợ, thứ ba là hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (EPS và ROA), thứ tư là quy mô tổng tài sản và cuối cùng là tăng trưởng tổng tài sản.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-04-28
Chuyên mục
BÀI VIẾT