Tác động của hệ thống kiểm soát nội bộ đến rủi ro tín dụng: trường hợp các ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam

  • Nguyễn Quỳnh Hoa
Từ khóa: Hệ thống kiểm soát nội bộ, ngân hàng thương mại niêm yết, rủi ro tín dụng

Tóm tắt

Mục đích của bài viết này là nghiên cứu tác động của hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) đến rủi ro tín dụng (RRTD) của các ngân hàng thương mại (NHTM) niêm yết tại Việt Nam. Thông qua tổng quan cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trước, tác giả thực hiện xây dựng mô hình nghiên cứu. Dữ liệu chính được thu thập từ báo cáo tài chính và báo cáo thường niên của 16 NHTM niêm yết tại Việt Nam và dữ liệu vĩ mô lấy từ trang web của Quỹ Tiền tệ Quốc tế trong giai đoạn 2008–2018. Bài viết sử dụng hồi quy đa nhân tố với phương pháp ước lượng bằng mô hình GMM hệ thống. Kết quả nghiên cứu cho thấy, RRTD năm trước, hoạt động kiểm soát, thông tin và truyền thông, hiệu quả hoạt động, hiệu quả quản lý và quy mô ngân hàng, tăng trưởng kinh tế có tác động cùng chiều đến RRTD; môi trường kiểm soát và lạm phát có ảnh hưởng ngược chiều đến RRTD. Dựa vào kết quả nghiên cứu, bài viết đưa ra các gợi ý, khuyến nghị nhằm mục tiêu phòng ngừa và kiểm soát cũng như giảm thiểu RRTD tại các NHTM Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-04-28
Chuyên mục
BÀI VIẾT