Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, phân cấp tài khóa và xung đột đất đai: Minh chứng thực nghiệm tại một số tỉnh, thành ở Việt Nam

  • Diệp Gia Luật
  • Trần Trung Kiên
Từ khóa: FDI, phân cấp tài khóa, xung đột đất đai.

Tóm tắt

Tranh chấp đất đai ngày càng tăng và là một trong những nguyên nhân chính gây ra nhiều bất ổn xã hội. Bài nghiên cứu hướng đến kiểm định mối quan hệ giữa dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), phân cấp tài khóa và tình hình xung đột đất đai tại 19 địa phương miền Nam Việt Nam giai đoạn 2012–2017. Dựa trên dữ liệu bảng và phương pháp GLS, kết quả nghiên cứu hàm ý, FDI và phân cấp tài khóa làm trầm trọng hóa xung đột đất đai. Trong khi thể chế chưa có tác động rõ ràng, tốc độ tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người có xu hướng tác động tích cực đến xung đột đất đai. Từ cơ sở này, nhóm tác giả đề xuất các khuyến nghị chính sách nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn FDI, phân cấp tài khóa và tăng trưởng kinh tế địa phương bền vững.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-01
Chuyên mục
BÀI VIẾT