Hoạt động ngân hàng Việt Nam: Người gửi tiền có phải là kênh giám sát hiệu quả?

  • Trần Việt Dũng
  • Lữ Hữu Chí
Từ khóa: Kỷ luật thị trường, người gửi tiền, ngân hàng thương mại Việt Nam

Tóm tắt

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá kỷ luật thị trường (KLTT) đến từ phía người gửi tiền tại Việt Nam sau cuộc khủng hoảng tài chính 2007–2009. Dựa trên bộ dữ liệu giai đoạn 2010–2019 của 19 ngân hàng thương mại (NHTM) niêm yết tại Việt Nam, kết quả thực nghiệm của nhóm tác giả cho thấy bằng chứng về sự tồn tại kỷ luật của người gửi tiền, tuy vậy ở mức độ yếu và thể hiện tương đối mờ nhạt đối với các ngân hàng lớn. Kết quả cũng chỉ ra rằng, người gửi tiền dường như nhạy cảm với các biến số vĩ mô đại diện cho rủi ro hệ thống, đặc biệt là tăng trưởng GDP và tỷ giá nhưng ít phản ứng hơn với các biến số đại diện rủi ro ngân hàng. Từ những điều này, nhóm tác giả hy vọng bài viết sẽ đóng góp thêm vào lĩnh vực nghiên cứu KLTT ngành ngân hàng Việt Nam dưới góc độ giám sát của người gửi tiền.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-01
Chuyên mục
BÀI VIẾT