Các yếu tố tác động đến kết quả học tập của sinh viên tại Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

  • Nguyễn Thị Như Quỳnh
  • Phạm Thị Ngọc Anh
Từ khóa: EFA, kết quả học tập, sinh viên, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.

Tóm tắt

Uy tín của một trường đại học phụ thuộc rất lớn vào năng lực của sinh viên. Do vậy, kết quả học tập (KQHT) (phản ánh một phần thước đo năng lực) là một trong những mối quan tâm hàng đầu của hầu hết sinh viên các trường đại học, cũng như cán bộ hỗ trợ, giảng viên và ban giám hiệu. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố tác động đến KQHT của sinh viên Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (BUH). Sử dụng dữ liệu sơ cấp qua khảo sát bằng bảng câu hỏi theo thang đo Likert 5 mức độ đối với 380 sinh viên bằng phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA), kết quả cho thấy, các yếu tố: khả năng tự học của sinh viên, học bổng, kỳ vọng về tương lai và mức độ tương tác với giảng viên có tác động tích cực đến KQHT của sinh viên BUH. Tuy nhiên, nghiên cứu chưa tìm thấy mối quan hệ giữa động lực học tập, cơ sở vật chất đối với KQHT của sinh viên. Từ các kết quả nghiên cứu trên, bài viết đề xuất một số các kiến nghị nhằm nâng cao KQHT của sinh viên BUH

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-01
Chuyên mục
BÀI VIẾT