Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế ở các nước và thực trạng ở Việt Nam

  • Phạm Thị Ngọc Ly
Từ khóa: Báo cáo tài chính, IFRS, chuẩn mực kế toán việt nam, doanh nghiệp, kế toán.

Tóm tắt

Chất lượng báo cáo tài chính (BCTC) luôn được quan tâm trong công tác kế toán bởi nó có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của các đối tượng sử dụng thông tin. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa khi việc tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước là yếu tố quan trọng trong tiến trình hội nhập, việc áp dụng Chuẩn mực BCTC quốc tế (International financial reporting standards – IFRS) nhằm đảm bảo các doanh nghiệp và tổ chức trên toàn thế giới thống nhất trong việc lập, trình bày BCTC, cải thiện chất lượng thông tin kế toán là rất cần thiết. Vì vậy, ngày 16/3/2020, Bộ Tài chính đã chính thức ban hành Quyết định số 345/QĐ-BTC phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực BCTC tại Việt Nam với lộ trình áp dụng IFRS một cách cụ thể. Trên cơ sở tiếp cận định tính, tác giả tìm hiểu tình hình áp dụng IFRS ở các nước trên thế giới và thực trạng ở Việt Nam, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường áp dụng IFRS ở Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-24
Chuyên mục
BÀI VIẾT