Thế hệ X, nữ giới và dịch vụ ngân hàng số

  • Đặng Trí Dũng
Từ khóa: Ngân hàng số, thế hệ X, nữ giới.

Tóm tắt

Mục tiêu của bài viết này là tìm bằng chứng về sự khó khăn khi sử dụng dịch vụ ngân hàng số (NHS) liên quan đến thế hệ những người sinh ra trong giai đoạn 1965-1979 và nữ giới. Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính Bayes thông qua thuật toán lấy mẫu Random-Walk Metropolis Hasting (MH). Số liệu được thu thập từ bộ dữ liệu Global Findex và Chỉ báo Phát triển Thế giới (World Development Indicators) của 183 quốc gia vào năm 2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thế hệ những người sinh ra trong giai đoạn 1965-1979 và nữ giới ít sử dụng các dịch vụ mới từ NHS.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-24
Chuyên mục
BÀI VIẾT