Quay trở lại chi tiết bài viết Phát triển ngân hàng số: Nền tảng để sử dụng hiệu quả công cụ phái sinh tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam Tải xuống tải PDF